Användarvillkor

Inledning

Denna tjänst för bokningsförmedling (”Bokningstjänsten”), och vår tillhörande hemsida Hairdressr.com (“Hemsidan”), drivs av Scaleway AB (i detta avtal benämnt ”Scaleway” ”vi”, ”oss” eller ”vår”). Scaleway är registrerat i Sverige med organisationsnummer 559357-2646 och vår registrerade adress Tre Liljor 1, 113 44 Stockholm. Följande villkor och bestämmelser reglerar användningen av Bokningstjänsten och Hemsidan, vilka tillhandahålls av Scaleway på uppdrag av de tjänsteutövare (”Tjänsteutövare”) som är publicerade i Bokningstjänsten och på Hemsidan, och som erbjuder bokning (”Bokning”) av sina tjänster. Genom att använda Bokningstjänsten, och/eller Hemsidan, anses du ha godkänt dessa villkor och bestämmelser (”Användarvillkoren”).

Din bokning

Vi ber dig notera att de tjänster som du bokar genom att använda dig av Bokningstjänsten tillhandahålls av Tjänsteutövaren direkt och inte av Scaleway. När du använder Bokningstjänsten för att boka en tjänst hos den Tjänsteutövare du har valt, ingår du och Tjänsteutövaren därför ett direktavtal som Scaleway inte utgör part till. Vi ber dig också notera att vi endast tillhandahåller en tjänst för bokningsförmedling där vi skickar dig vidare till Tjänsteutövarens bokningssystem. Vi hanterar alltså inte direkt några bokningar eller betalningar. För att göra en Bokning med hjälp av Bokningstjänsten måste du ha rättskapacitet att göra detta och du måste åta dig ekonomiskt ansvar för alla transaktioner som görs i ditt namn. Du måste säkerställa att alla uppgifter som du lämnar till oss är sanna och korrekta.

Avbokning och ”No-show”

Om du vill avboka din tid måste du göra detta genom att följa anvisningarna för avbokning som finns i bokningsbekräftelsen du fått till din emailadress. Notera att olika regler för avbokning gäller beroende på vilken Tjänsteutövare du bokat tid hos, och att ingen avbokning kan göras direkt via Bokningstjänsten. Kommer du inte till Tjänsteutövaren till den bokade tiden debiteras i många fall en "no-show”-avgift, motsvarande kostnaden för tjänsten, av Tjänsteutövaren.

Ytterligare villkor och bestämmelser

Eftersom din Bokning avser en tjänst vid en bestämd dag eller tidsperiod så gäller ej ångerrätten enligt ”Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler” vid bokning via Bokningstjänsten (Du kan läsa om undantagen i lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler, i kapitel 2, paragraf 1 och 11). Avbokning kan dock alltid ske inom avbokningsreglerna. I det fall betalning har initierats vid bokningstillfället så kan bokningen avbokas senast 24 timmar innan tidpunkten för den bokade tiden. Utöver dessa Användarvillkor kan användningen av en Tjänsteutövares hemsida eller bokningssystem, samt andra tjänster och produkter som tillhandahålls av Tjänsteutövare och deras bokningssystem, vara föremål för ytterligare villkor och bestämmelser som kan beslutas av respektive Tjänsteutövare och/eller bokningssystem från tid till annan. Sådana villkor och bestämmelser gäller utöver Användarvillkoren och utgör inget alternativ till dem. Var noga med att läsa sådana ytterligare villkor och bestämmelser innan du använder hemsidorna och/eller köper tjänster och produkter som tillhandahålls av Tjänsteutövare och deras bokningssystem. Vid bokning ingår du avtal direkt med den som utför tjänsten. Vi tar således inget ansvar för felaktiga eller uteblivna tjänster.

Recensioner och användargenererat innehåll

Användare måste följa nedan regler vid uppladdning av användargenererat innehåll, särskilt när du postar recensioner om Tjänsteutövare i appen, eller skapar en profil som Tjänsteutövare.

Villkor för att posta recensioner och lämna betyg

 • För att få lov att lämna betyg och recensioner om en Tjänsteutövare måste användaren ha ett konto på Bokningstjänsten som identifierar personen, ha gjort en bokning, och tagit del av tjänsten hos Tjänsteutövaren.

 • Det är endast tillåtet att lämna betyg och recensioner om Tjänsteutövare som användaren bokat en tid hos via Bokningstjänsten.

Villkor för att skapa en profil som Tjänsteutövare

 • Tjänsteutövaren intygar och garanterar att : (i) denne äger innehållet som laddas upp på/via Bokningstjänsten och/eller Hemsidan (ii) publicering och användning av innehållet som denne laddar upp på/via Bokningstjänsten och/eller Hemsidan inte bryter mot integritetsrättigheterna, publicitetsrättigheterna, upphovsrätten, avtalsrättigheterna, immateriella rättigheter eller andra personers rättigheter, och (iii) publicering av innehållet som denne laddar upp på/via Bokningstjänsten och/eller Hemsidan inte leder till ett brott mot avtalet mellan denne och en tredje part. Tjänsteutövaren samtycker till att betala för alla royalties, avgifter och andra utgifter som tillkommer någon person på grund av innehåll som denne laddar upp på/via Bokningstjänsten och/eller Hemsidan.

 • Tjänsteutövare åtar sig att tillhandahålla korrekt, uppdaterad och sanningsenlig information, särskilt om deras för- och efternamn, e-postadress, och salong som de jobbar på, som är nödvändiga för korrekt identifiering i samband med öppnande och underhåll av deras konto.

Anledningar till borttagning av användargenererat innehåll

Användargenererat innehåll kan tas bort på grund av följande anledningar:

 • om användaren inte följer de “Villkor för att posta recensioner” eller “Villkor för att skapa en profil som Tjänsteutövare” som nämns ovan;

 • om vi anser att vårt civilrättsliga eller straffrättsliga ansvar kan åberopas;

 • om användarinnehållet eller det som berör användarens identitet innehåller förolämpningar eller vulgariteter;

 • om användarens text innehåller slumpmässiga tecken eller ordsekvenser utan betydelse;

 • om användarinnehållet är orelaterat till Tjänsteutövaren som recenseras;

 • om användarinnehållet är eller misstänks vara ett brott mot tredje parts immateriella rättigheter;

 • om recensionen väcker frågor om intressekonflikt eller bedrägeri, eller om vi anser att recensionen verkligen utgör en sådan konflikt eller bedrägeri;

 • om texten i användarinnehållet är dåligt skriven så att den inte kan förstås;

 • om användaren gör en olämplig kommentar om en annan användares innehåll, eller dess författare;

 • om användarinnehållet innehåller personlig information eller saker som kan leda till identitetsstöld, såsom för- eller efternamn på personer som inte är offentliga personer, ett telefonnummer, en postadress eller en e-postadress;

 • om användarinnehållet nämner webbplatser, hypertextlänkar, URL:er, e-postadresser eller telefonnummer; eller

 • om användarinnehållet är tydligt spam.

Om en användare publicerat innehåll som är bedrägligt eller som vi anser vara bedrägligt, kan vi, efter att ha tagit bort recensionen, ta bort användarens konto (vilket avbryter alla nuvarande bokningar och raderar alla tidigare recensioner och betyg gjorda av användaren).

Ägarrättigheter till användargenererat innehåll

Vi gör inte anspråk på äganderätten till ditt innehåll, men du beviljar oss härmed en licens att använda det. Dina rättigheter till ditt innehåll påverkas inte. Vi gör inga anspråk på äganderätten till ditt innehåll som du publicerar i eller via tjänsten och du är fri att dela ditt innehåll med vem du vill och var du vill. Vi behöver emellertid vissa medgivanden från dig (kallas ”licens”) för att kunna tillhandahålla tjänsten. När du delar, publicerar eller laddar upp innehåll som omfattas av immateriella rättigheter (till exempel foton) i eller i samband med vår tjänst, ger du oss härmed en icke-exklusiv, avgiftsfri, överlåtbar, underlicensierbar och världstäckande licens, att vara värd för, använda, distribuera, modifiera, köra, offentligt framföra eller visa, översätta och skapa härledda arbeten av ditt innehåll (i enlighet med dina sekretess- och applikationsinställningar). Licensen upphör när ditt innehåll tas bort från våra system. Du kan ta bort enskilt innehåll individuellt eller ta bort allt innehåll på en gång genom att radera ditt konto.

Granskning av recensioner

Vi har ingen skyldighet att granska eller ta bort recensioner. Vi granskar recensionerna genom rimliga ansträngningar för att säkerställa att recensionerna överensstämmer med dessa användarvillkor för att publicera, avvisa eller ta bort recensionen. Varje recension genomgår en granskning före publicering genom automatiska filter, och om den flaggas, görs en mänsklig granskning. Granskningstiden är högst två veckor. Användare kan begära granskning av en tidigare publicerad recension genom att skicka ett e-postmeddelande till support@hairdressr.com och ange skälen till deras granskningsbegäran.

Alla användare som har publicerat en recension kan senare begära att den tas bort genom att skriva till support@hairdressr.com. Användare kan kontaktas av oss för att kontrollera äktheten av en recension via e-post och / eller per telefon. I enlighet med tillämplig lag har användare rätt att få åtkomst till, ändra, rätta och radera sina uppgifter, liksom rätten att invända mot behandlingen av deras information av legitima skäl. Användare kan hävda dessa rättigheter genom att skriva till support@hairdressr.com.

Tjänsteutövares betyg

Alla användare som gör en bokning med en Tjänsteutövare via Bokningstjänsten, och som tagit del av tjänsten hos Tjänsteutövaren, ges möjligheten att lämna ett betyg av upplevelsen hos Tjänsteutövaren i Bokningstjänsten.

Betyget som visas i Bokningstjänsten och på hairdressr.com för varje Tjänsteutövare är ett genomsnittligt betyg av alla sådana som Tjänsteutövaren erhållit.

Bokningstjänstens och Hemsidans tillgänglighet

Din tillgång till Bokningstjänsten och Hemsidan medges tills vidare och vi förbehåller oss rätten att återkalla eller förändra Bokningstjänsten och Hemsidan utan föregående meddelande.

Vi avsäger oss därför allt ansvar för eventuella avbrott eller brister i tillgängligheten avseende Bokningstjänsten och Hemsidan i den utsträckning det är rättsligt möjligt för oss att göra detta.

Du bär hela ansvaret för att vidta alla nödvändiga tekniska och andra arrangemang för att få tillgång till Bokningstjänsten och Hemsidan. Du har även ansvaret för att se till att alla som använder Bokningstjänsten och Hemsidan via din internetuppkoppling och dina kontouppgifter är medvetna om dessa Användarvillkor och följer dem.

Restriktioner för användningen

All copyright samt alla rättigheter till databaser, varumärken, immateriella rättigheter och andra upphovsrätter som omfattas av vår Tjänst samt allt innehåll som görs tillgängligt för dig via Bokningstjänsten och Hemsidan, förblir vår eller våra licensgivares egendom. Alla sådana rättigheter förbehålls uttryckligen.

Du samtycker till att inte använda vår Tjänst på ett sätt som kan få en eller flera av våra Tjänster att störas, skadas, förlora i effektivitet eller försämras på annat sätt, eller på något sätt som strider mot gällande lagstiftning.

Säkerhet

Vi upprätthåller högsta möjliga säkerhetsstandard, men informationsöverföring över internet är aldrig helt säker. Även om vi gör vårt allra bästa för att skydda dina personuppgifter, kan vi inte helt garantera säkerheten för de uppgifter som du sänder till vår Tjänst. Alla överföringar görs på din egen risk. Så snart vi har tagit emot dina personuppgifter använder vi oss av mycket strikta procedurer och säkerhetsfunktioner för att förhindra obehörig användning.

Vårt ansvar

Vi åtar oss inget ansvar för eventuella förluster, skador eller kostnader som du åsamkas eller drabbas av till följd av virus eller skadlig programvara som du eller din dator drabbas av genom att ansluta dig till eller använda vår Tjänst.

I den största utsträckning som gällande lagstiftning tillåter friskriver vi oss från allt ansvar till följd av förlitande på något innehåll tillgängligt via Bokningstjänsten eller Hemsidan. Du bär hela risken för fullständigheten, riktigheten eller användbarheten i fråga om allt innehåll som du använder dig av via vår Tjänst.

I den största utsträckning som gällande lagstiftning tillåter friskriver vi oss från allt ansvar till följd av din användning av:

 • Tjänster och produkter som tillhandahålls av en Tjänsteutövare och/eller bokningssystem; samt

 • Tjänsteutövares och/eller bokningssystems underlåtenhet att helt eller delvis tillhandahålla sådana tjänster eller produkter.

I den största utsträckning som gällande lagstiftning tillåter friskriver vi oss uttryckligen från alla garantier och villkor, uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men ej begränsat till, underförstådda garantier och villkor för tillfredsställande kvalitet och lämplighet för ett visst syfte. Vi kan inte hållas ansvariga för eventuella skador till följd av din användning av (inklusive all programvara eller system som du använder för att ansluta till) vår Tjänst, inklusive, men ej begränsat till, skador på datorer, programvara, system eller bärbara enheter som du använder för att ansluta till sagda Tjänst.

Under inga omständigheter tar vi ansvar för eventuella följdskador, oförutsedda skador eller särskilda skador eller för förlust av rörelsevinst, produktionsavbrott, förlust av affärsinformation, förlust av data eller förlust av någon förmån till följd av din användning eller oförmåga att använda våra Tjänster.

Ändringar

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra dessa Användarvillkor. Din fortsatta användning av vår Tjänst efter sådana ändringar utgör ditt godkännande av dessa ändringar.

Jurisdiktion och gällande lagstiftning

Svensk domstol har exklusiv jurisdiktion över alla rättsanspråk som uppstår till följd av eller är relaterade till din användning av Bokningstjänsten och/eller Hemsidan. Dessa Användarvillkor regleras av svensk lag.

Kontakta oss

Du får gärna kontakta oss om eventuella frågor relaterade till dessa Användarvillkor på support@hairdressr.com. Tack för att du använder vår Tjänst.